Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 6800 Series là thiết bị chuyển mạch xương sống của doanh nghiệp dành cho tổ chức Kỹ thuật số hoàn toàn. chúng mang lại khả năng mở rộng, bảo mật và sự đơn giản mà bạn cần để đáp ứng những thách thức kinh doanh mà bạn phải đối mặt. Các sản phẩm của Planet hoạt động với độ tin cậy và tính năng ưu việt như Lan switch, Router, Media converter,.....